In English
  Firmast  
  Teenused  
  Majandustarkvara  
  Materjalid  
  Kontakt  
 
     
 
Hansa Raama

HansaRaama tähendab majandustarkvara, millel on praeguseks (03. aprill 2001) Eestis enam kui ~1330 kasutajat.

Algselt ainult raamatupidamisfunktsioone täitnud tarkvara mängib versiooni 3.7 näol üha suuremat rolli ettevõtte äriinfosüsteemis. HansaRaama abil saate nüüdsest juhtida ka ettevõtte jaoks äärmiselt olulise tähtsusega kliendi- ning hankijasuhteid.

Hansa-seeria kahe põhilise toote - HansaRaama ja Hansa Financials'i - funktsionaalsust saab võrrelda leheküljel www.ratioma.ee/v6rdlus.php

Finants
Finantsmoodul on keskseks kohaks Teie raamatupidamissüsteemis. Teistest moodulistest kinnitatud dokumentide põhjal koostab HansaRaama raamatupidamislausendid, mis asuvad Kannete registris. Kandeid saab koostada ka käsitsi. Kannete põhjal koostatakse kõik finantsaruanded. Lisaks standardaruannetele on Finantsmoodulis võimalik kirjeldada 5 kasumiaruande, 5 bilansi ning 5 finantsnäitajate tüüpi aruannet, et esitada informatsiooni Teile vajalikul kujul. Võimalus võrrelda aruandeaastat eelmise aastaga ja eelarvetega aitab langetada majandustegevuses tähtsaid otsuseid. Mitme aasta andmetega samas andmebaasis töötamine annab hea võimaluse lõpetada eelmist aastat ning samal ajal sisestada jooksva aasta andmeid.

Drill Down kokkuvõttest detailseks - selgitamaks, millistest kannetest koosneb kindla konto käive, saate bilansist kiirelt ja lihtsalt avada konto pearaamatu hiireklõpsuga konto numbrile aruandes. Soovides parandada mõnda kannet, saab selle avada otse pearaamaatust ning viia sisse soovitud muutused.

Paindlik objektidesüsteem võimaldab jagada kulusid ja tulusid erinevatele kulukohtadele. Kasutades objekte kannetel, on võimalik vaadata eraldi näiteks iga osakonna bilanssi või iga projekti kasumiaruannet.

Finantsmooduli aruanded:
- Allsüsteemide kontroll
- Bilanss
- Kasumiaruanne
- Kursivahed
- Käibeandmik
- Käibemaksuaruanne
- Likviidsusprognoos
- Objekti tulemus
- Paranduste leht
- Pearaamat
- Päevaraamat
- Päeva saldod
- Saldoaruanne

Kassa
Kassa moodulis registreeritakse kõikide sularaha liikumiste kohta document: kas sissetuleku- või väljaminekuorder. Kassaraamatu aruannet saab vaadata iga kassa kohta eraldi.

Kassa mooduli aruanded:
- Kassaraamat
- Kassa sissetulekuorderite nimekiri
- Kassa väljaminekuorderite nimekiri

Kulutused
Kulutuste moodulis registreeritakse aruandvate isikute majanduskuluaruanded, samuti neile tehtud väljamaksed.

Kulutuste mooduli aruanded:
- Kulutuste nimekiri
- Töötaja väljavõte, perioodiline
- Väljamaksete nimekiri

Müügireskontro
Edukas ettevõte peab efektiivselt juhtima raha liikumist ning kliendiinformatsiooni. HansaRaama müügireskontro moodul aitab Teil nende ülesannetega toime tulla. Teie kliendid jäävad rahule professionaalselt väljanägevate aruannetega ning arvetega. Siin moodulis saate koostada klientidele arveid, märkida neile laekumisi. Andmete sisestamine on lihtne - kliendi ning artiklite valimine arvele vastavatest registritest, arve valimine laekumata arvete nimekirjast. Te saate kiirelt vaadata detailset kliendi väljavõtet ja arvete laekumisajalugu.

Paindlik hinnakujundussüsteem võimaldab igale kliendile koostada oma hinnakirja, kas protsentuaalsete või summaliste hinnaaalandustega/juurdehindlustega baashindadest, või kasutada koguselisi hinnaalandusi sõltuvalt müüdavast kaupade kogusest. Kliendile saab märkida tema krediidilimiidi - kui sellelt kliendilt laekumata arvete summa ületab limiidi, annab programm uue arve sisestamisel sellekohase teate.

Drill-down arve hetkeseisu aruandes annab ülevaate arve ajaloost, millal on talle koostatud laekumisi või kreeditarveid, dokumente saab avada otse aruandest.

Müügimeestele on võimalik arvestada boonust, kas määrates igale müügimehele kindla protsendi müügist või määrates selle protsendi artiklite kaupa.

HansaRaama genereerib arvetele ka viitenumbreid. Kasuttades viitenumbrite süsteemi ning Teil on kasutusel ka Telehansa programm, saate laekumisi importida HansaRaamasse otse Telehansast.

Müügireskontro mooduli aruanded:
- Artikkel/Müügimees statistika
- Artiklite nimekiri
- Artikli statistika
- Arvete kanded
- Arvete müügikate
- Arvete nimekiri
- Hinnaalanduste statistika
- Hinnaalandusmaatriksite nimekiri
- Hinnakirjad
- Kliendi väljavõte, esitatud arved
- Kliendi väljavõte, perioodiline
- Klient/artikkel statistika
- Klientide hetkeseis
- Klientide nimekiri
- Kliendi statistika
- Käibemaksukoodi statistika
- Laekumisajalugu
- Laekumisennustus
- Laekumiste nimekiri
- Müügiagendipreemia
- Müügireskontro

Ostureskontro
Ostuarvete tasumisel Te vajate informatsiooni, milliste arvete tasumise tähtaeg on saabumas varem ning millal neid arveid tasuda. HansaRaama ostureskontro moodul aitab Teil pidada arvestust võlgnevuste kohta hankijatele, jälgida hankija väljavõtteid, pidada kuluarvestust.

Koostades maksekorraldusi, on lihtne valida sobiv arve tasumata ostuarvete nimekirjast. Ostuarveid saab tasuda täielikult või osaliselt. HansaRaamast on maksekorraldusi võimalik saata ka faili kujul panga maksete programmi (Hansapanga Telehansa, Ühispanga Teleteenus, jt.) Paindlik ettemaksude süsteem - kui teete hankijale ettemaksu, siis saab sellele lisada märgistuse, mille järgi on seda hea leida, kui saabub ostuarve ja on tarvis arvet ettemaksuga siduda. Ettemaksude ajaloo aruanne annab hea ülevaate, millistele hankijatele on ettemakseid.

Ostureskontro mooduli aruanded:
- Hankijate nimekiri
- Hankijate statistika
- Hankija väljavõte, perioodiline
- Ettemaksude ajalugu
- Käibemaksukoodi statistika
- Ostuarvete nimekiri
- Ostureskontro
- Tasumisennustus
- Tasumiste nimekiri

Põhivarad
HansaRaama põhivara moodul võimaldab kasutada erinevaid amortisatsiooniprotsente ja arvestusmeetodeid. Kulumi kalkuleerimine ja amortisatsioonikannete koostamine vabalt valitud perioodi kohta.

Põhivarade mooduli aruanded:
- Amortisatsiooniaruanne
- Inventuurileht
- Kandesoovitus - amortisatsioon
- Kindlustusväärtused
- Põhivarade nimekiri

Ladu
Millised kaubad on meil laos? Kus need asuvad? Kui palju need väärt on? Kaupade liikumise efektiivseks juhtimiseks on oluline osata vastata nendele küsimustele. HansaRaama lao moodul annab täpset informatsiooni, et teha õigeid ostu- ja müügiotsuseid. Te saate jälgida toodete liikumist artikli ajaloo aruandest, et näha, millal ja milliste hindadega on kaubad lattu ostetud, millal nad on liikunud teise lattu, millal nad on müüdud või maha kantud. Kaupade koguse ning väärtuse kohta saab informatsiooni laoseisu aruandest.

HansaRaama laoarvestuses on võimalikud nii FIFO kui ka kaalutud keskmine kuluarvestuse meetod.

Te saate kasutada mitme lao võimalust, et jälgida, kui palju kaupu asub ühes või teises kohas asuvas laohoones/müügipunktis ning teha otsuseid, kus neid kõige rohkem vaja on.

Artiklikaardile saab lisaks 20-positsioonilisele koodile kasutada ka ribakoodi, et saaks kaupu lattu võtta või müüa kasutades artiklite valimiseks ribakoodilugejat.

Artiklid on ühiste omaduste järgi võimalik jaotada klassidesse, et nende järgi seadistada erinevalt kuluarvestuse meetodit, vaadata aruandlust.

Artiklite detailsema liikumise jälgimiseks saab kasutada partiinumbreid.

Lao mooduli aruanded:
- Artikli ajalugu
- Artikliklasside nimekiri
- Hankija/Artikkel statistika
- Inventuurileht
- Ladude nimekiri
- Laosissetulekute nimekiri
- Laoliikumiste nimekiri
- Laomahakandmiste nimekiri
- Laoseis
- Lähetuste nimekiri
- Lähetuste statistika
- Partiinumbriajalugu
- Täiendamisvajadus

Müügitellimused
Ettevõtte edu sõltub klientide rahulolu tagamisest. Tuleb kiirelt täita klientide tellimusi, tagada nendele antud lubaduste pidamist ning vastata nende küsimustele. Samuti saab firma kasu tõhusast arvete koostamise ning laekumiste juhtimisest.

Andmete sisestus tuleb teha vaid tellimusele, HansaRaama koostab sellest lähetuse, müügiarve. Tellimust saab igal hetkel muuta ja täiendada, juhul, kui klient peaks oma otsust muutma. Vajaduse korral saab ühest tellimusest koostada mitu saatelehte, hiljem kokku ühe koondarve. Tellimuse hetkeseisu aruandest saab infot, millised artiklid on juba lähetatud, milline osa tellimusest kuulub veel täitmisele, kas arve on esitatud ja kas see on laekunud.

Müügitellimuste mooduli aruanded:
- Artiklite nimekiri
- Arvekõlblikud tellimused
- Hinnakirjad
- Lähetatavad tellimused
- Objekt/tellimus statistika
- Tellimuste hetkeseis
- Tellimuste müügikate
- Tellimuste nimekiri
- Tellitud artiklid

Ostutellimused
On oluline jälgida kaupu, mida ettevõttes lattu võetakse. HansaRaama ostutellimuste moodul annab Teile täieliku kontrolli kaupade tellimisest, alates hetkest, mil otsustate osta kuni hetkeni, mil kaubad on saadud ning hankija on nende eest arve esitanud. HansaRaama ostuartiklite register võimaldab lisada Teie müügiartiklite registrile ka hankija artikli koodid, mis esitatakse ostutellimusel, et hankija Teie tellimust kiiremini täita saaks. Lihtsa funktsiooni abil koostab HansaRaama ostutellimusest kaupade lattu sisse võtmise dokumendi, mille järel Te saate neid müüa enne, kui hankija käest arve on saabunud. Ostuarve saab samuti koostada otse tellimusest. Toodete kaartidele on võimalik märkida nende minimaaltase. Kui toote laoseis jääb vähemaks sellest tasemest, saab antud informatsiooni täiendamisvajaduse aruandest.

Ostutellimuste mooduli aruanded:
- Hankija/artikkel statistika
- Ostutellimuse hetkeseis
- Ostutellimuste soovitus
- Ostuhinnakiri
- Ostutellimuste nimekiri
- Täiendamisvajadus

Valuuta
Valuutaarvestus võimaldab sisestada dokumente ka välisvaluutades. Vastavalt valuuta moodulisse sisestatud päevakurssidele arvutab HansaRaama automaatselt väärtused ning kursivahed dokumentidest koostatud finantskandele.

HansaRaama sisaldab ka lisaks valuutaarvestusele veel topelt baasvaluutade süsteemi, st kõik raamatupidamiskanded arvutatakse automaatselt ka teise Teie poolt määratud valuutasse, näiteks eurodeks või Soome markadeks. Selle tulemusena saab finantsraamatupidamise aruandeid vaadata mõlemas baasvaluutas.

Lisatöökoht
HansaRaama töötab võrguversioonis klient-server süsteemina. HansaRaama paketile saab liita maksimaalselt viis lisatöökohta, st. samaaegselt saab andmebaasis asuvate ettevõtete andmeid sisestada kokku kuuest kohalikus võrgus olevast arvutist.

Interneti kaugkasutaja
Kui HansaRaama serverisse on vaja ligi pääseda andmete sisestamiseks või aruandluse vaatamiseks üle internetiühenduse, saab ühele lisatöökohale liita interneti kaugkasutaja võimaluse. Kui on vajadus, et üle internetiühenduse saaks tööteda rohkem kui ühest töökohast, saab lisatöökohtadele liita mitme interneti kaugkasutaja võimaluse.

Lisaaruande tellimise võimalus
HansaRaama pakett sisaldab igas moodulis standardaruandeid. Kui on vajadus eraldi oma firma spetsiifilise aruande järgi, siis neid saab HansaRaamasse lisada juurde maksimaalselt kaks. Lisaaruande kirjutab Teie jaoks Ratioma-R.

Lisaettevõte
HansaRaama pakett koosneb kahe tasuta ettevõtte raamatupidamise arvestamisest. Ettevõtete litsentse saab juurde soetada ühekaupa. Kuid kui Teil on soov sisestada kokku rohkem kui neli ettevõtet, tuleb soodsam soetada bürooversioon.

Bürooversioon
Bürooversioon sobib hästi raamatupidamisteenust osutavale firmale. Maksimaalselt saab HansaRaama bürooversiooniga teha 99 ettevõtte raamatupidamist.

Müügiteenindus
Moodul "Müügiteenindus" talletab ja analüüsib klientidega suheldes tekkinud informatsiooni ning ettevõtte töötajate ajakasutust. Selles programmi osas fikseeritakse kõik ettevõtte seisukohast olulised tegevused, mida töötaja teostab. Sisestatakse tegevuse liik, algus, lõpp, klient, teostaja ja tegevuse sisu. Antud info põhjal saab jälgida kliendiga toimunud suhtluse kronoloogiat ja sisu ning kuidas töötajad oma aega kasutavad. Lisaks saab vaadata pooleli olevaid tegevusi ja koostada ning registreerida klientidele saadetud kirju.

Müügiteeninduse funktsionaalsusest saab põhjaliku ülevaate aadressil www.ratioma.ee/crm.php

 
     
     
  accounting.ee / Majandustarkvara » Hansa Raama  
     
  » FirstOffice
  » Office/2
  » Hansa Raama
  » Hansa Financials
  » Hinnakirjad
http://accounting.ee/index.php?action=type_0&sub_id=16&p_id=17
http://accounting.ee/index.php?action=type_0&sub_id=16&p_id=17
     
  Ülikooli 5, 51014 Tartu - Tel: 7 305 375 Faks: 7 305 376 - pm@accounting.ee  
  Kõik õigused kaitstud. P&M Accounting OÜ, 2011.